עמוד הבית מפת האתר צור קשר | 04-8550525
תקנון
תקנון מועדון לקוחות – משחקיות קטקטים
 
1.      מבוא והגדרות
א. "משחקיות קטקטים" – רשת המפעילה משחקיות לילדים.
ב. "המועדון" - מועדון לקוחות של "משחקיות קטקטים".
ג. "התקנון" - תקנון זה של "משחקיות קטקטים".
ד. המועדון מנוהל ע"י "משחקיות קטקטים", רחוב פלימן 8 חיפה טלפון 04-8550525 פקס 04-8102303.
ה. תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והכוונה הינה הן לנשים והן לגברים.
 
2.      חברות במועדון לקוחות "משחקיות קטקטים"
כל אדם אשר מלאו לו 18 שנים זכאי להצטרף למועדון הלקוחות "משחקיות קטקטים" . "משחקיות קטקטים" תהיה רשאית לדחות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בקשה להתקבל כחבר מועדון מבלי שתהיה מחויבת לנמק סירובה.
 
3.      אופן הצטרפות למועדון לקוחות "משחקיות קטקטים"
א. כל אדם המעוניין להיות חבר מועדון "משחקיות קטקטים", מוזמן לגשת לאחד מסניפי הרשת או לאתר הבית באינטרנט, להירשם ולמלא את פרטיו האישיים בטופס ההצטרפות.
ב. החברות במועדון אינה כרוכה בתשלום.
ג. על מנת להנות מן ההטבות יש לפתוח את הדיוור המגיע מידי חודש ולומר את קוד המבצע בקופת המשחקייה. לא ניתן לממש הטבה ללא קוד מבצע.
ד. מילוי טופס ההצטרפות כמוהו כהסכמה לכל האמור בתקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון.
 
4.      תוקף החברות במועדון
 
א.      החברות במועדון הינה ללא תוקף.
ב.       "משחקיות קטקטים" רשאיות לסיים את החברות בכל עת בהתאם לשינויים באופי המועדון.

5.      ההטבות המוענקות לחברי המועדון. 
א. כל חבר מועדון ייהנה מהטבות חודשיות הנשלחות באמצעות הדואר האלקטרוני.
ב. מימוש המבצעים וההטבות כפוף להצגת קוד מבצע / קופון בקופת המשחקייה.
ג. להסרת ספקות, מובהר כי לא יהיו כפל מבצעים או כפל הנחות אלא אם צויין אחרת.

6.  פרטים אישים של החבר ועדכון פרטים
א. החבר אחראי לדווח ל"משחקיות קטקטים" על שינויים שיחולו בפרטיו האישיים, על מנת לאפשר קשר רציף ותקין עמו. "משחקיות קטקטים" לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר בקשר עם המועדון בגין אי עדכון פרטיו האישיים של החבר במועד.
ב. פרטיהם האישיים של חברי המועדון יישמרו במאגר מידע של "משחקיות קטקטים" ולא יועברו לכל צד ג' אלא בכפוף לאמור בתקנון זה.
ג. במידה ו"משחקיות קטקטים" תצטרף למועדון לקוחות קיים, תהיה רשאית להעביר את המידע שהצטבר במאגר המידע שלה אודות חברי המועדון לשימוש אותו מועדון לקוחות אליו הצטרפה, בהתאם להוראות כל דין.
ד. להסרת ספקות מובהר כי בהצטרפותו למועדון מסכים החבר לכך ש"משחקיות קטקטים" תשלח אליו מפעם לפעם מידע הכולל דברי פרסום באמצעות הדואר/דוא"ל ו/או באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר, והכל בקשר לפעילותה של רשת "משחקיות קטקטים".


7. ביטול חברות במועדון.
א. רשת "משחקיות קטקטים" רשאית לבטל חברות אדם במועדון במידה והוא מנהל עם המועדון ו/או עם "משחקיות קטקטים" הליכים בערכאות שיפוטיות ו/או במידה ואמצעי תשלום שלו אשר באמצעותן בוצעו רכישות בסניפי "משחקיות קטקטים" לא כובדו ע"י בנקים, חברות אשראי וכיו"ב ו/או אם נתפס בגניבה, מרמה וכיו"ב ו/או באם התברר כי חבר המועדון פעל בניגוד לתקנון ו/או אם התברר ל"משחקיות קטקטים" כי חברותו של חבר המועדון עלולה לגרום נזק ל"משחקיות קטקטים" בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
ב. חבר יהא זכאי לפרוש מהמועדון ע"י לחיצה על לחצן "הסר מרשימת תפוצה" המופיע בסיום הדיוור האלקטרוני. כמו כן, יכול החבר לשלוח דוא"ל לכתובת:katkatim@katkatim.com.בו הוא מבקש לבטל את חברותו במועדון. החבר יגרע מרשימת חברי המועדון עד 60 ימים ממועד קבלת ההודעה בדבר רצונו לפרוש.
ג. "משחקיות קטקטים" תוכל להודיע בכל דרך שתמצא לנכון על הפסקת פעילות המועדון בהודעה של 30 יום מראש, וזאת מבלי לפגוע בזכויות שהוקנו לחבר עד לזמן ההודעה.

8.כללי.
א. "משחקיות קטקטים" שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי התקנון, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש.
נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי ההנהלה של "משחקיות קטקטים" ובאתר "משחקיות קטקטים" באינטרנט
(www.katkatim.com).
ב. "משחקיות קטקטים" רשאית להקים מועדוני לקוחות נוספים ולקבוע את התקנון להצטרפותם והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
ג. "משחקיות קטקטים" היא הסמכות הבלעדית לפרשנות נהלי וכללי התקנון.
ד. "משחקיות קטקטים" רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמליו וכדומה.
ה. דרכי הפרסום של הודעות המועדון תהיינה כפי שיקבע מעת לעת על ידי הנהלת המועדון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
ו. החבר מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו שהמועדון אינו אישיות משפטית, ולפיכך האחריות לקיום התחייבויות המועדון מוטלת על "משחקיות קטקטים".
ז. כל התנהגות של המועדון לטובת חבר המועדון בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור על הזכויות וההתחייבויות כאמור בתקנון זה.
ח. מתן הטבות לחברי המועדון כמפורט בתקנון זה הינן בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של "משחקיות קטקטים". במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות לחברי המועדון כאמור, תפעל "משחקיות קטקטים"  לטיפול בהם בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות או תביעות כנגד "משחקיות קטקטים" בשל אי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.
צור קשר מהיר
טלפון:04-8550525
שם:  
טל:  
דוא"ל:  
קוד אבטחה:   This Is CAPTCHA Image  
עמוד הבית | דרושים ברשת קטקטים | מפרסמים | משחקים | אטרקציות | מדיניות פרטיות